افراد

جمال شهرابي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: jamalshahrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545348

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


رديف

درجه تحصيلی

رشته تحصيلی

دانشگاه

كشور

1

كارشناسي

مهندسي مکانیک

صنعتي اميركبير

ايران

2

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

صنعتي اميركبير

ايران

3

دكترا

مهندسي صنايع، IT

Dalhousie

کانادا