افراد

علي محمد کيمياگري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: kimiagar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545389

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی