افراد

مریم اشرفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ashrafi.mm@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545392

صفحه شخصي: https://scholar.google.com/citations?user=KwVfc0IAAAAJ&hl=en

  • سوابق تحصیلی

         سوابق تحصیلی

Project Management Professional (PMI PMP®)

- دکتری: مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

- کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

- کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران