افراد

مسعود ماهوتچی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mmahootchi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545387

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی