افراد

محمد رضا ولیی نیا(فقید)

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: a33@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی