افراد

سيدنصراله مرعشي شوشتري

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: marashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی