افراد

محمدجواد میرزاپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mirzapour@aut.ac.ir , b.mirzapour@gmail.com

شماره تلفن: Office: 64545350 Telegram: 0033627414439

صفحه شخصي: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YaIA0ioAAAAJ

  • سوابق تحصیلی


رزومه


فوق دکتری مهندسی صنایع (Last Mile Logistics) دانشگاه EMLYON فرانسه 1392-1390

فرصت مطالعاتی دانشگاه INSA LYON فرانسه 1390-1389

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 1390-1386

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 1386-1384

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1384-1380