افراد

مجيد امين نيري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mjnayeri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545335

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی