افراد

مير مهدي سيداصفهاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: msesfahani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545351

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی