افراد

ناصر شمس قارنه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: nshams@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545363

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=nshams

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دیپلم: دبیرستان ادب، اصفهان، 1357

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1365

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مدیریت صنایع ، 1372

دکتری دررشته مدیریت صنایع و بهره وری، دانشگاه یومیست، دانشکده مدیریت، شهر منچستر، بریتانیا، 1376