افراد

پویا حسین پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: p.hoseinpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545396

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی