افراد

رضا رمضاني خورشيددوست

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ramazani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545376

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی