افراد

سعيد منصور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: s.mansour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545362

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی