افراد

محمدحسين فاضل زرندي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: zarandi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545378

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی